شهید فرمانده عبدالحمید سراوانی (عمران جان)

روحش شاد

بلوچ چیست؟
سرحدی کیست؟
مکرانی کیست؟
اساس فرقه بازي هاي استعمـار را بشكن

0 نظرات: