زابلي را بهتر بشناسيم

زابل كه نام قديمي اش سگستان بوده است.علت نامگذاري سگستان به خاطر اخلاق مردمانش كه به سگ شباهت دارند بوده است درزمان قديم چوپانها احتياجي به سگ نداشتند يك زابلي همراه چوپان مي فرستادند كه كارسگ والاغ را انجام ميدادند اخلاقشان بسيار به سگ شبيه است مثل سگ به صاحبانشان وفادارند چنانچه مي بينيم از آخوندها كور كورانه اطاعت كرده و سگ آخوندها شده اند وسگ دربار خامنه اي شده اند وبرايش دم تكان ميدهند شهر سوخته قديمي ترين شهرسگستان است كه باستانشناسان در حفاري كه درآنجا به گمان خويش اولين چشم مصنوعي جهان رايافتند وزابلي ها باآب وتاب فراوان به تبليغ اين موضوع پرداختند،اي بدبخت بيچاره هاشما تا بيست سال پيش به قول خود آخوندها با شربت سينه غذا ميخورديد وشربت معده بهترين دسر شما بود،اون يك تشله بود كه مادربزرگتان از رود خانه پيداكرد وفكركرد چه چيزگرانبهائي بدست آورده از دست شمادزدها آن تشله را جاسازي ومخفي كرد كه در آتش سوزي شهرمادر بزرگتون جزغاله مي شودوآن تشله در كنارش مي ماند،شماراچه به چشم مصنوعي؟همون شربت سينه ومعده تون را بخوريد وشكرآخوندها را بجاآورده كه چند صباحي كه اين آخوندهاي احمق روي كارند شما هم برخر مراد سواريد،واي بروزيكه آخوندهاجول وپلاسشونا جمع كرده وبروند فكر آنروزتان را بكنيد كه اگرزير سنگ هم بريد شماراپيداكرده واين سي سال ظلم و ستم ودزدي شمارا از حلقومتان بيرون ميكشيم امروزكه رژيم آخوندي باتمام توان شما را حمايت وحفاظت ميكند ولي مجاهدين جان بركف ضربات سنگيني بر پيكر منحوس تان وارد آورده اند واي بروزيكه حامي وپشتيباني داشته نباشيدآنروزچه خاكي برسرتان ميريزيد اي بدبخت بيچاره ها از همين حالاجائي براي خودتان دست وپا بكنيد كه فردا دير است اين آخوندها شما راخرگير آورده اند واز شما كار ميكشند شماهم خر آخوندهاشده ايدو نوكري آنهارا كرده وبا بلوچها خودتان رابد كرده ايد با بد كسي در افتاديد كه جنايت شماراهيچ وقت فرامو ش نمي فراموش نمي كند ودر فكر انتقام است آن هم چه انتقامي سختي كه در تاريخ ثبت وجاودانه شود به اميد آنروز
مجاهد بلوچ

1 نظرات:

ناشناس گفت...

اسلام علیکم بر مجاهد بلوچ عزیزم زابل مال این کثافتها نیست و بیشتر جمعیتش بلوچ هستند بغیر از شهر زابل که این مجوسیها اشغال کردند خادم شما ابو حفصه البلوشی