به نام او که آفرینش زنده به دست اوست

به نام او که آفرینش زنده بدست اوست
رژیم جهل و جور وای خامنه ای ملعون بدان آرای بدان که با اسارت گرفتن رهبر انقلابی بلوچستان هرگز نمی توانی روحیه آزادگی را از فرزندان بلوچستان بگیری
رهبر انقلابی بلوچستان کوچکترین درسی که به مردمش و همه مظلومان جهان داد این بود که همانا انسان آزاد خلق شده و آزادی و آزادگی حق مسلم و سرشت اوست
عبدالمالک شاید برای شما یک شخص بود ولی او یک شخص نبود و نیست او یک ایدئولوژیست ایدئولوژی قرن بیست و یکم
ایدئولوژی که ثابت کرده است خواستن توانستن است
ایدئولوژی مردم مظلوم زمان
ایدئولوژی که همچون ابراهیم نشان داد که بت بزرگ نیز یک بت است همچون باقی بتان حال تفاوتی ندارد نامش خامنه ای باشد یا فرعون یا نمرود
دهل و سرنایت ای خامنه ای سفاک دوامی نخواهد داشت و این را خودت هم به درستی میدانی که شهادت رهبر آزاده بلوچستان عزم فرزندان بلوچستان را در راه مبارزه و رسیدن به سرمنزل آزادی و سعادت بیش از پیش نموده است آنانی عاشق گلوله شما هستند تا به دیدار پرورگارشان بشتابند
فرزندان بلوچستان آنچنان بر کاخ پوسیده تو خواهند تاخت و آنگونه آن را در هم خواهند کوبید که تو و مزدورانت بدانید عبدالمالک یک نیست و نام یکایک فرزندان این سرزمین عبدالمالک است
عبدالمالکهایی که حتی در بستن بمب بر خویش برای در هم کوبیدن دژخیم بر هم سبقت می گیرند
پس منتظر نباش فقط ببین
یک عبدالمالک بلوچ

0 نظرات: