گر دیوارها را اینقدر بلند کنید که پرنده از عبورشان عاجز باشد ، اما از دست مبارزین نمی توانید در امن باشید

حسين ذوالفقاري’ فرمانده مرزباني رژیم آخوندی ازاستحكامات، تجهيزات و دیوارهای طویل و عریض ، سیم خاردارها و مین ها در نوار مرزي ايران و پاكستان در بلوچستان اشغالی – زاهدان ديدن كرد.
و مانور تبلیغاتی با دهها هلی کپتر دادند که ما با این دیوارها و سیم خاردارها از دست سرمچاران بلوچستان در امان خواهد بود.
ذوالفقاری و سایر مزدواران رژیم جمکرانی بدانند که امنیت از طویل بودن دیوارها در بلوچستان قائم نمیشود ، تا زمانیکه ملت بلوچ به حقوق ملی و مذهبی خود نرسیده اند ، رژیم آخوندی و زابلی های صیغه ای از دست مبارزین در امن نخواهد بود.
گر دیوار ها را اینقدر بلند کنید که پرنده از عبور دیوارهایتان عاجز باشد ، هزاران مین کشت کنید ، این مبارزین هستند که پر در می آورند و به سوی شما با واسکت های استشهادی شان پرواز خواهند کرد و شما را تکه تکه و صیغه خانه هایتان را ویران خواهند کرد.
ناکو وشدل

0 نظرات: