امیر جان رفتي ولي راهت ادامه دارد

امير جان دلمان تنگ شده دلم گرفته وخيلي شده براي پيامهاي روشنگرانه ات براي مصاحبه هاي روحيه بخش كه روحيه بخش مظلومان وستمديگان بود پيا مهايت وقتي مي آمد دست به دست ميگشت به وهر خانه اي مي رسيد جوانان رامي ديدي بسيار شادمان وباشورخاصي اخبارجنبش رادنبال ميكردند وازپيامهايت روحيه مي گرفتند.تا اينكه آن مصيبت دردناك رخ داد باوركردني نبودهمه دوستا نت رامي ديدي گرفته وناراحت بودند درحالي كه دشمنان خدا جشن گرفته بودندولي قهرمانانه در برابرشكنجه هاي دژخيمان مقاومت كردي شكنجه هاييكه بقول خودشكنجه گران سنگ رامجبوربه اعتراف مي كرد نتوانستند تو رامجبور به اعتراف كنند.شكنجه گران كه چند ملاي خودفروخته درباري اوردند كه ميخواستند باشمابحث كنندوبعد آن را براي فريب ملت پخش كنند مايوس كردي بقول يكي از مولويها يكي از اين ملاها به شما گفته بود چرابا كافران جهاد نمي كنيد وبا مسلمانان جهاد ميكنيد وبعد از آن آياتي از قرآن تلاوت كرده بود كه لفظي را اشتباه خوانده بود، گفته بودي ماشاءا…مولوي هستي ولي قرآن بلد نيستي وبعد از آن باآواز دلنشين وزيبايت تلاوت وتفسير وترجمه كرده بودي وگفته بودي اينها مشرك واقعي هستند چه كسي گفته اين ها مسلمانند وبعدبا دليل ومدرك ثابت كرده بودي و گفته بودي راه من جهاد است ومن يك وجب از راه خودم عقب نشيني نكرده ام واين اعترافات كه از من پخش ميكنند دروغين هستند گفته بودي من حرفهاي ديگري گفته بودم وبقول يكي از مولويها در اين جلسه تعداد زيادي از سران اطلاعات حضور داشتند كه از عصبانيت داشتند منفجر ميشدند ولحظه به لحظه ميگفتند آقاي ريگي قرارمون اين نبود وباعصبانيت ترا بردند ونتوانستند تحملت كنندتاحالا كسي نتوانسته بود در برابر شكنجه هاي اينها مقاومت كند ولي تو ثابت كردي وشكنجه گران راشكست دادي سرافرازانه به ملاقات خداشتافتي.رفتي ولي راهت ادامه دارد همسنگرانت سنگرت راخالي نمي كنند وباعزمي راسختر به راهت ادامه ميدهند تابنيان ظلم وبيداد گري را ازسرزمينت برچينند.
انشاءالله

مجاهد بلوچ

0 نظرات: