ای مجاهد...

ای مجاهد...
ای غبار دیده راه خدا غم مخور
ای رفته به صحرا،کوه کمر ودریا غم مخور
ای نرسیده به ساحل عشق غم مخور
ای که بهشت در انتظارتو لحظه شمار است غم مخور
ای منادی خدا غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
ای که سایه ای شمشیرهایت نشان جنت است غم مخور
ای نجات دهنده و نوید دهنده به آخرت غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
افسوس از آن دنیا پرستان است غم مخور
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
پیروزی از آن محمد است غم مخور
خیبر نشینان آواره ای دیار خواهند شد غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور
راه خدا راه یزدان پاک راه شماست غم مخور

0 نظرات: