تصاویری از شهید ایوب نصروئی و شهید ناصر نصروئی وشهیدیحیی نصروئی


حضرت انس بن مالک (رض) از رسول الله (ص) روایت می کند که پیامبر خدا (ص) فرمودند:
هیچ کدام از آنانی که وارد بهشت می شوند دوست ندارند که به دنیا برگردد و هر چند که همه ی آنچه بر روی زمین قرار دارد از آن او باشدمگر شهید که به خاطر اعزاز و اکرامی که در بهشت می بیند آرزو می کند به دنیا باز گردد و ده بار کشته شود


0 نظرات: