شهدای مدافع دین (روح شان شاد)

خوشا انان که باعزت زگیتی بساط خویش برچیدندو رفتند
زکالاهای لاشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند
نگردیدند هرگز چو گرد باطل حقیقت را پسندیدند و رفتند

ان معظم فاتحان دین پرست نام ور
چون به تسخیر جهان بستند دستشان را همت کمر
عدلشان را دائم استقبال بنمودیی ظفر
اه تا که از چشم ما رفتند چون نور در مسر
رفتن ان نامداران نام ما زد بر زمین
دور از انها ابرویی ما عرق شد بر جمیل

شهیدعبدالباسط و شهیدمحمد، چهارمین وپنجمین استشهادی بلوچستان هستند اما آخرین نیستند و جوانان استشهادی در نوبت اند
به امید ارزوی ازادی وعدالت برحق.

0 نظرات: