ای رهبر جندالله ، آماده ایم آماده!

ما سربازان الله، ما را تو می‌شناسی
هرچند پر گناهیم ، ما را تو می‌شناسی
در انتظار جانان ، هر لحظه بی‌قراریم
دلبسته بر تو داریم ، ما را تو می‌شناسی
ای مجاهد قهرمان، ای مژده ی بهاران
هرلحظه در رکابیم ، ما را تو می‌شناسی
لب بسته‌ای و در دل بس راز و درد داری
بگشای لب، بفرما، ما را تو می‌شناسی
ما در ره جندالله ، بستیم عهد و پیمان
هستیم ما بر آن عهد ، ما را تو می‌شناسی
فرموده‌اید بر ما که اعتماد دارید
ثابت کنیم الحقّ؟! ، ما را تو می‌شناسی
با یک امرامیری ما عالمی بگیریم
سرباز بی گریزیم ، ما را تو می‌شناسی
از شعله‌های خشمت اهریمنان گریزان
کوبنده‌ی روافض ، ما را تو می‌شناسی
هرچند در برابر ، شرمنده‌ایم از تو
اندر میان میدان ، ما را تو می‌شناسی
با لبیک به امرت سرباز بی نظیریم
صد بار سر ببازیم ، ما را تو می‌شناسی
ما رهرو شهیدیم ، از یأس بی نصیبیم
امید قلب مظلومان، ما را تو می‌شناسی
هر لحظه از وجودت شوق جهاد آید
گلزار بی خزانی ، ما را تو می‌شناسی
ما عکس یار گیریم ، از لحظه لحظه رویت
ای مجاهد قهرمان، ما را تو می‌شناسی
کی می‌شود بیاید ، نابودکنیم کفررا
بستیم توشه ی ره ، ما را تو می‌شناسی

تقدیم به رهبر عزیزم امیر حاج محمد ظاهر بلوچ(حفظه الله)
بدریان ایران

0 نظرات: