شهید اسماعیل دهمرده (اولین شهید جندالله) روحش شاد

آیا وقت آن نرسیده که حق و باطل را از هم تشخیص داده باشی
و خیرخواهان را از تنگ نظران
و از اصحاب جحیم شناسایی کرده باشیم
آیا وقت آن نرسیده که به یاری دین خدا بشتابیم.
آیا وقت آن نرسیده که باید با ظلم وستم به مبارزه ببپردازیم
ودیگر نظاره گر ظلم،اعدام،شکنجه... نباشیم
وغم وغبار را از چهره ملتت پاک کنی.
برخیز ای مجاهد راه خدا
برخیز...


0 نظرات: