بیدار شو ای امت محمد

خالق یکتا یکی از سنتهای جهان شمول خود را درقرآن کریم بسیار زیبا ،مجمل و شیوا بیان کرده است
(ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)سوره رعد
خداوند حال و وضع هیچ ملت و قومی را تغییرنمی دهد(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی ،از نادانی به دانایی،از ذلت به عزت ،از نوکری به سروری ،از خواب آلودگی به بیداری ،از رکود به جنبش و تحرک و...بالعکس نمی کشاند)تا زمانی که خود آنان برای تغییر اوضاع و احوال خود همت نکنند.آری همت مردان است که مدد الله را می جوید و همت بالا ترین قله ای است که مدد الله را به سوی خود می کشد.برادر و خواهر اهل سنت تا به کی ذلت و خواری را باید به دوش بکشیم..بپاخیز و به صف کاروان یاران خدا بپیوند

0 نظرات: