ای امت محمد خواب تا کی

ملت قهرمان پرور وامت محمدبدانید این شما بوده
ایدکه همیشه درصحنه ها حضور داشته اید وصحنه
آفریده اید واین فضل خدابوده وهست که هنوز غیور
مردان امت محمد ودلسوزان ومحبان کتاب الله وسنت
همچنان استوارایستاده اند.امت قهرمان پرورواسلام
گرای امت محمد بدانید همان گونه که بهتر از هر
کسی مشکل اساسی امت را دریافته اید وپی برده
اید که دشمنان حقیقی امت اسلام و چشم بینای دشمنان
کوردل مخبران وجاسوسان هستند آری اینان کسانی
هستند که کلیه سران .اگاهان.دلاورمردان ونوامیس
من وشما رابه مرگ سرخ نشانده اند و وضعیت
وموقعیت امروز را برای من و شما رقم
زده اند
...
پس برادرو خواهر مسلمان بدور از تعصب
وقوم گرایی فقط به خاطر خدا و عزت وآزادی آستین
همت و نصرت را بالا زنید و از هیچ نقطه ای برای
نابودی آنان صرف نظر نکنید و با آن غیرت وهمت
محمدی که در وجود شما جوانان و دوراندیشان این
امت است گردن این فروشندگان دین و ناموس را
بزنید
آری خداوند در کلام پاکش این چنین دستور
داده چرا که آنان به قول صریح قرآن مسلمان نیستند
گر چه در میان صفوف شما مسلمانانند.

0 نظرات: