چه خوش باشدكه باايمان بميريم

چه خوش باشدكه باايمان بميريم

چه خوش باشد بمانند عبدالمالك جان بميريم

چه خوش باشدكه مانندحاجي خدابخش به وقت كشتن كفار بميريم

چه خوش باشد چون ذبيح الله بازبان تكبيرگويان بميريم

چه خوش باشدبمانندعبدالغفورجان بميريم

چه خوش باشد چون عبدالخالق به وقت كشتن مشركان بميريم

-چه خوش باشد بمانندعبدالواحدبراي دين وقرآن بميريم

-چه خوش باشدچون عبدالباسط ومحمد درراه الله بميريم

پس بيااي برادر در سنگرجندالله بميريم
شاهین بلوچستان

0 نظرات: