تعجب نكنید...این عاشورا است

تعجب نكنید...این عاشورا است


فرق بین حیوانات و شیعیان رافضی

خودتان ببینید و قضاوت کنید
و نظر دهید

0 نظرات: