جهاد

جهاد تنها راه سعادت بشریت است.
جهاد فریضه ی الهی است.
آری تنها مسیری که همیشه ،همیشه سبزاست ونصرت
الهی همیشه درآن جریان داردجهاد است.
جهاد افضل ترین اعمال بعدازایمان به خدااست.
آری برتری جهادنسبت به سایراعمال به مانندفاصله
مشرق ومغرب است
رهبانیت(گوشه گیری)این امت فقط جهاد است.
آری آنان که حقیقت جهاد واهمیت جهاد را دانستند،
دیدیم که چگونه پروانه وارخودرافدای راه جهادکردند.
آری تنهاکسانی می توانند ازاین فریضه ی الهی استقبال
کنند که حقیقت محبت الله ورسول واسلام ومسلمین
درقلوب آنان جای گرفته باشد

0 نظرات: