رافضیان بدانید

آری دیگر آن روزها گذشت که می خوردید،می خوابیدید
و مردمان مظلوم اهل سنت گرسنه بودند وخواب نداشتند
جوانان اهل سنت بیدار شده اند و با خود عهد کرده اند
که خواب ازچشمان رافضیان بگیرند و دیگر نگذارند
که حق مردم مظلوم اهل سنت را پایمال کنند
دیگر آن روزها به پایان رسید
کم کم بار سفر ببندید(رافضیان) که اینجا حنای شما
بی رنگ شده و برای شما جایی نیست، اینجا فقط جای
محبان محمد(ص) است ،محبان صحابه ،
محبان ازواج مطهره است
و در آخر به رژیم آخوندی هشدار می دهم
قبل از اینکه شما
رافضیان را با خاک و خون یکسان کنیم(به کمک الله)،کاسه کوزه
خود را جمع کنید و مناطق اهل سنت را خالی کنید
و خواهشی از امیرعزیزم حاج محمدظاهر دارم
که مرا هم در لیست استشهادیون داخل کند.
به امید آزادی نزدیک
به امید پیروزی نزدیک
به امید دیدار،امیرجانم عبدالمالک
یاشریعت یاشهادت

0 نظرات: