شهید حاجی نبی شه بخش

بوده اند و هستند کسانی که به خاطر حقیقت ، شمشیر از نیام کشیده اند

و کاسه صبرشان لبریز شده و با دیدی وسیع به وقایع اطراف خویش

می نگرند و از هر حادثه نتیجه می گیرند و از هر میدان سعی می کنند

با نگاهی رو به فردا و آینده برگردند .

آری حوادثی بس عظیم ،حوادثی که تحملش برای یک مسلمان حقیقی بس سنگین است

و برای او مرگ بهتر از دیدن و شنیدن اینچنین مصیبتهایی است که نظاره گر آنهاباشد .

آری امید ،عزت و راه سعادت یک مسلمان قران است .

اماافسوس همان قرانی که کلام خالق هستی و شافی قیامت و سعات دو

دنیای مسلمان در آن است به درون چاه های فاضلاب انداخته می شود

اما فرزند اسلام حتی نمی خواهد اشکی در این باره بریزد .

آری قران کلام خدا معجزه خاتم انبیاء.

آری تو نظاره گر بودی که حقیقت عزت و

ایمان تو برادرم و خواهرم در جلوِیِِ دیدگانت در زیر چکمه مجوسیان و

ملعونان زمانه به درون چاه های فاضلاب سرازیر شد .

با کدام بهانهمی خواهیم فردا در برابر شکوۀ قران در دادگاه عدل الهی حاضرشویم .

آری تو مسلمانی فقط به این خاطر که وارث قرانی .

با چه کلامی می توانیم همدیگر را متوجه گردانیم که

به خدا قسم چاره ای دیگر جز جهاد نمانده و نیست

0 نظرات: