مسلمان

آری اسلام این حقیقت خدایی بوده و هست چاره راه زندگی بشریت.

آری مسلمان را نیست هیچ چاره ای جز اینکه برگردد به چهارچوب قران و سنت .

اما افسوس که مسلمان امروز با مسلمان دیروز تفاوتها دارد.

مسلمان دیروز حقیقت جنت بود و به خاطرخدا امت خود را پروانه واربه دور شمع

اسلام سوزاند

تا خاکستر وجود او روشنی راه و الگوی مومنان باشد.

آری مسلمان دیروز هیبت دنیا بود که از نام او فرعونیان زمانه به خود می لرزیدند

و مظلومان دنیا را پناهگاه امنی بود .

اما افسوس که از ان روح و از ان قلب تپنده که به خاطر اسلام ومسلمین می تپید

خبری نیست و مسلمان امروزی خالی از هویت وهیبت است.

آری مسلمان امروزبه جای به اهتزاز دراوردن پرچم حقیقت خدا

تیشه به ریشه ی اسلام ومسلمانی می زند.

آری او امروز از حقیقت خدا و قیامت فرار کرده وبه باطل پناهنده شده و

تیشه به ریشه ی مذهب وناموس خویش می زند.

پدر و مادر عزیزفرزندی که به هتک حرمت کنندگان قران ,مسجد و حوزه و

به قاتلان ازاداندیشان دنیا کمک می کند باید که از او گذشت.

آری همکاری با قوای دشمن جزء ارتداد چیزی به همراه نداشته و ندارد

0 نظرات: