تصویری از شهدای حق

شهید عبدالرحیم براهوئی{عبدالحمید} شهیدنعمت الله نارویی{سیف الله}


٭بسم الله الرحمن الرحيم٭
شهادت بشارت نابودي ظالمان و ستمگران است.
شهادت پيام آور عزت و فتح است.
شهادت اتمام حجت با كافران و ملحدان است.
شهادت فيض عظما و فضلي از جانب خداست.
شهادت وسيله رسيدن به قرب حق تعالي و وعده
تخلف ناپذير سبحانه تعالي است
ولي در عين حال مطمئن و آرام شهيد است.
شهادت ارث بزرگ اوليـاء خداست.
شهادت نهايت يك حماسه و ايثار است.
شهادت غايت آرزوي رزمندگان راه خداست.
شهادت فرياد رساي اسلام بر ظلم ظالمان است.
شهادت ماية عزت مسلمين است و شهيد احياء
كننده اين معناست.
شهادت بهاي زحمات و مشقات شهيد است.
شهادت قد بلند كردن، استواري و شكست ناپذير
است.
شهادت مردن نيست بلكه حياتي دوباره است.

0 نظرات: