اولين ويديوها از تظاهرات اعتراضي 1 اسفند مردم ايران - 1

يك شاهد عيني از خيابان ملاصدراي شيراز، به بي بي سي گفت همزمان با تجمع معترضان در اين خيابان، نيروهاي امنيتي با باتوم سعي در متفرق كردن آنها داشتند. اين شاعد عيني گفت، معترضان شعار “مرگ بر ديكتاتور سر مي دهند” و با ماموران درگير شده اند.

0 نظرات: