حقايق كشته شدن حامد نورمحمدي در 1 اسفند شيراز

گزارش كيانوش سنجري از صداي آمريكا درباره حقايق كشته شدن حامد نورمحمدي دانشجوي دانشگاه شيراز در تظاهرات ضد حكومتي يك اسفند در شيراز

0 نظرات: