بازار صیغه در مشهد مقدس!!


همانگونه که مشاهده می نمایید در کشوری که به ادعای سردمدارانش از آن امام زمان است و زیر عنایت وی اداره میشود چه جنایتهایی به نام دین اسلام مرتکب می شوند اما باز هم مردم ما دست از مقدس گرایی و خرافه مآبی برنداشته و به قرآن و سنت صحیح بر نمی گردند تا نجات و رهایی یابند؟!!

0 نظرات: