پایان عصر دایناسورها!..

پلاک مغازه‌های دو سال بعد در شهرک دیکتاتورهای فراری:
ـ خشکبار رفسنجانی
ـ فالگیری خامنه‌ای
ـ رخت‌شوئی برادران احمدی نژاد و مشائی
ـ تعویذ نویسی برادران مکارم و جنتی
ـ بقالی حسنی مبارک
ـ میکانیکی عمر بشیر سودانی
ـ کفاشی بن علی تونسی
ـ نانوایی کرزای افغانی
ـ نجاری رحمانوف تاجیکی
و غیره...
این پیامک تلفنی دوستی بود که صبح امروز مرا از خواب بیدار کرده به فکر فرو برد..
با خودم گفتم: خدایا چرا این ظالمان مستبد هنوز عقلهایشان بکار نمی‌افتد؟ چرا نمی‌خواهند دریابند ملتها برده و کنیزکانی نیستند که از بازار برده فروشی آنها را خریده باشند؟! خشم ملتها روزانه روی هم انباشته می‌شود و با یک قدرت پتانسیل بالا در کمتر از 18 روز فرعونی که بیش از 30 سال با تیغ و سندان بر مردم لنگر انداخته بود را روانه زباله دان تاریخ می‌کند.
تا کنون پس از سی سال فرعون مصر نائبی برای خودش نداشت! ووقتی از او پرسیدند چرا نائبی انتخاب نمی‌کند با غرور احمقانه‌اش پوزخندی زده گفت: یک آدمی که شایستگی داشته باشد به من نشان دهید تا انتخابش کنم!
و وقتی صدای ملت برای بر اندازیش برخواست فورا یکی از عروسکهای خیمه شب بازی را از جیبش بیرون آورده نائب خودش قرار داد. ولی دیگر خیلی دیر شده بود!..
در کشور 80 ملیونی مصر ملت ثابت کرد 80 ملیون آدم شایسته‌تر از فرعون به رهبری وجود دارد، که او نمی‌دانست!
در منطقه ما دایناسورها حکومت می‌کنند. عقلهایی از تاریخ گذشته، با قفلهای زنگ زده که توان درک حقیقت روز را ندارند.

ادامه مطلب سنی نیوز

0 نظرات: