هموطن قضاوت کن

چه کسی می توانست اینها را تصور کند!

1- یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید

2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید

3) انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید

4- حالا اسکناس رابرگردانید

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را

روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است

ظاهراً هنوز کافینیست...

حالا دقت کنید چی می بینید

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی

بعد برجهایدوقلو

و حالا... به این نگاه کنید

<

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی

فاجعه پنتاگون

فاجعه برجهای دوقلو

اسم اسامه بن لادن
تصادفی است؟

خودتان تصمیم بگیرید

0 نظرات: