مردم ایران این چنین فریب خوردن!

معمولا حکمرانان در طول تاریخ برای تثبیت و تحکیم حکومت خود از ملت های خود حد اکثر سوء استفاده ها را می کنند و در ظاهر از ملت و مردم تعریف و تمجید می کنند و ادعا می کنند هدفی جز خدمت به مردم فقیر و بیچاره ندارند و همچنین معمولا هم ملت ها هم گول حرفهای انها می خورند .


0 نظرات: