تصویری از شهید الله نظر کبدانی(رشیداحمد)

جای شهدا خالی ؛ خوشا بحالتان

Image and video hosting by TinyPic

0 نظرات: