باز جنایتی دیگر در بلوچستان

سگهاى خامنه اى ملعون و جمهورى شيطانى و سربازان گمنامشان، در شهر بلوچ نشين "جاسك" دوباره جنايت آفريدند و يكى از جوانان غيور بلوچ بنام "حسن محمد حاجى" را جلوى درب منزلش و جلوى چشمان زن و فرزندان صغيرش به گلوله بسته و به شهادت رساندند. شخصى جنايتكار و خونخوار بنام ستوان مصطفى حاتميان شيرازى كه رئيس دايره اطلاعات شهرستان جاسك را بر عهده دارد مجرى اين جنايتها در شهر جاسك است. كه در سحرگاه 19رمضان سال جارى هم سه جوان 18ساله و بلوچ و سنّى جاسكى را در اطراف شهر به گلوله بست و به شهادت رساند و به اين قبيل جنايتهايش ادامه ميدهد. اينطور كه پيداست او را مامور قتل عام جوانان شجاع و غيور بلوچ در اين خطه از خاك بلوچستان كرده اند، جون اينهايى كه دم از مجرى بودن قانون ميزنند با قاتلان و دزدان و موادفروشان و قاچاقچيان كارى ندارند و هر هفته بسوى جوانان بيگناه و شجاع بلوچ كه حاضر نيستند مزدوريشان را بكنند آتش می گشايند


0 نظرات: