مقام مجاهدان

1 ـ قـرآن مـجـيد، مجاهدان را به لقب ((مؤ منان حقيقى )) مفتخر نموده و اين لقب ، بيانگر عظمت مقام آنان در درگاه الهى است :
((وَالَّذيـنَ امـَنـُوا وَ هـاجـَرُوا وَ جـاهـَدُوا فـى سـَبيلِ اللّهِ وَالَّذينَ اوَوْا وَ نَصَرُوا اُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً…)) ( 215)
و آنـهـا كـه ايـمـان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه دادند و يارى نمودند، آنان مؤ منان حقيقى اند.
2 ـ بـرخـى از آيـات نيز با صراحت به برترى مجاهدان بر قاعدين (كسانى كه از انجام جهاد خوددارى كرده اند) پرداخته و فضيلت آنان را يادآورى كرده است :
((لا يـَسـْتَوِى الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالُْمجاهِدُونَ فى سَبيلِ اللّهِ بِاَمْوالِهِمْ وَ اَنـْفـُسـِهـِمْ فـَضَّلَ اللّهُ الُْمـجـاهـِديـنَ بـِاَمـْوالِهـِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحـُسـْنى وَ فَضَّلَ اللّهُ الُْمجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ اَجْراً عَظيماًَ دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحيماً)) ( 216)
(هرگز) افراد با ايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى كه در راه خـدا بـا مـال و جـان خـود جـهـاد كـردنـد، يـكـسـان نـيـسـتـنـد! خـداونـد، مـجـاهـدانـى را كـه بـا مـال و جان خود جهاد نمودند بر نشستگان از جهاد برترى مهمّى بخشيده ؛ و به همه وعده پاداش نيك داده ؛ و مجاهدان را با پاداش ‍ عظيمى بر نشستگان برترى بخشيده است . درجاتى از ناحيه خـود و آمـرزش و رحـمـت (نصيب آنان مى گردد)؛ و (اگر لغزشهايى داشته اند) خداوند آمرزنده و مهربان است .
در آيه اى ديگر ضمن مقايسه جهادگران راه خدا با ساقيان حرم الهى و تعميركنندگان آن ، مقام آنـان را بـسـيـار بـالاتـر دانـسـتـه و فـرمـوده اسـت : ايـن دو گـروه هـرگـز بـا هـم مـسـاوى نيستند. ( 217)
3 ـ قـرآن مـجـيـد، مـجـاهـدانـى را كه همچون بنيانى محكم و استوار در راه خدا مى جنگند، محبوبان پروردگار عالم معرفى كرده است . ( 218)
4 ـ يـكى ديگر از افتخارات اين گروه آن است كه مجريان اراده الهى اند و خداوند به دست آنان دشمنان خويش را به هلاكت و نابودى مى رساند:
((قـاتـِلُوهـُمْ يـُعـَذِّبـْهـُمُ اللّهُ بـِاَيـْديـكـُمْ وَ يـُخـْزِهـِمْ وَ يـَنـْصـُرْكـُمْ عـَلَيـْهـِمْ وَ يـَشـْفِ صـُدُورَ قَوْمٍمُؤْمِنينَ)) ( 219)
با آنها پيكار كنيد، كه خداوند آنان را به دست شما مجازات مى كند؛ و آنان را رسوامى سازد؛ و سينه گروهى از مؤ منان را شفا مى بخشد.
5 ـ مـجـاهـدان بـه مـقـامـى رسـيـده اند كه خواسته هايشان در درگاه الهى پذيرفته مى شود .
6 ـ مجاهدان ، در بهشت نيز از مقام و موقعيتى خاص برخوردارند؛ چنان كه پيامبراكرم (ص ) درى از درهاى بهشت را مخصوص آنان دانسته ، مى فرمايد:
يـكـى از درهـاى بـهـشـت بـه نـام مـجاهدان موسوم است كه به روى آنان باز است و از آن وارد مى شـونـد، درحالى كه شمشيرهايشان را حمايل كرده اند و همه مردمى كه در صحنه محشر گرد آمده اند و فرشتگان بر آنها آفرين مى گويند. ( 221)
مـجـاهـدان هـمـان گـونـه كـه در ايـن دنـيـا پـيـشـتـازنـد، در سـراى ديـگـر و در مـهـمانخانه الهى نيزپيشگامند؛ همان حضرت فرمود:
((اَلُْمجاهِدُونَ فى سَبيلِ اللّهِ قُوّادُ اَهْلِ الْجَنَّةِ)) ( 222)
مجاهدان راه خدا، پيشگامان اهل بهشتند.
بدریان ایران

0 نظرات: