ملاهاي حكومت کابل برای تربیت به آمریکا برده میشوند


سنی نیوز: همیشه دیده بودیم وشنیده بودیم که بعضی دکترها و مهندسان و یا متخصصین ساینس را برای کورسهای تخصصی به کشورهای اروپایی وامریکایی میفرستند اما این اولین بار بود که شاهد صحنهء عجیبی شدم و دیدم که ملا نماها نیز برای تربیت به امریکا برده میشوند.
روزگاری تصمیم گرفتم که عمره بروم و به همین سبب جهت به دست آوردن پاسپورت به ریاست پاسپورت کابل رفتم. آنجا دریافتم که کتابچه پاسپورت وجود ندارد وشاید تا یک ماه دیگر نیز توزیع نگردد. این در حالیست که روزانه ملیون ها دالر در این کشور سرازیر میشود اما حکومت مملوء از فساد اداری نه تنها نتوانسته است که پاسپورت های جدید چاپ کند بلکه همان پاسپورت های قدیمی 30 سال قبل را نیز نمیتواند به مقدار ضرورت در دسترس ادارات ذیربط قرار دهد. یکی از دوستان مشوره داد که بجای یکماه انتظار وسپس انتظار چند روز در صف ها برای طی مراحل بدست آوردن پاسپورت بهتر است به اسلام آباد بروم و از آنجا میتوانم در خلال یکساعت پاسپورت بدست بیاورم وضمنا سفارش خطی برای کنسل برایم داد تا وی در تهیه پاسپورت همرایم همکاری کند.
به دفتر کنسلگری حکومت مزدور کابل در اسلام آباد رفتم و بعد از تماس تلفونی با کنسل اجازه ورود یافتم। چون به دفتر کنسل داخل شدم وی را جوانی میان سن سی وسی و پنج ساله و شخص خیلی تیز و چالاک یافتم. بناء به سفارشی که داشتم وی از من استقبال کرد و برایم چای خواست. من مصروف نوشیدن چای بودم که زنگ تلفن کنسل به صدا در آمد و از آن جانب خط گفته شد که ملایی آمده و میخواهد که با وی ببیند. کنسل در جواب به غرور و لهجه ای تمسخر آمیز گفت که ملا با من چی کاری دارد؟ گفتند نمیدانیم اما اصرار دارد ومیخواهد کنسل صاحب را ببیند. کنسل وی را اجازه داد ولحظه یی بعد شخصی با اندام نحیف و ریش کوتاه کلاه سفیدی به سر داشت داخل شد. کنسل با وی مصافحه کرد وپرسید که خیریت است وچرا میخواستید با من ببینید. ملا صاحب خودرا معرفی کرد که اسم من .... است و من ملا امام مسجد جوی شیر شهر کابل هستم. من همراه با عده یی از ملایان دیگر که از کابل وبعضی ولایات برای کورسهای تربیتی در امریکا انتخاب شده بودیم از طرف وزارت حج واوقاف به سفارت امریکا در اسلام آباد فرستاده شدیم تا ویزه بدست بیاوریم. بعد از انترویو در سفارت امریکا میخواستیم پس بسوی کابل برویم که در راه ایستادگاه موتر های پشاور با پولیس پاکستانی مواجه شدیم وهمه مارا تلاشی کرده واز هر یک مقدار پولی گرفت وما را رها کرد. لحظه یی بعد متوجه شدم که پاسپورتم نزدم نیست واز رفقایم پرسیدم نزد آنان نیز نبود. مجبورا دوباره نزد پولیس آمده واز وی پرسیدم وی نیز انکار کرد. حالا من پاسپورتی را که به اساس آن ویزه امریکا برایم داده میشود گم کرده ام ولهذا خواستم شما را در جریان بگذارم وخواهان کمک شوم.
ادامه مطلب.....

0 نظرات: