پادشاه بحرین دستور دیپورت تمامی تبعهء ایرانی آن کشور را داد


پادشاه بحرین دستور دیپورت تمامی تبعهء ایرانی آن کشور را داد بر اساس منابع ایرانی، همهء ایرانیان از جمله زنان، کودکان و حتی کسانی که شهروند رسمی بحرینی هستند و سالها در آن کشور زیسته اند باید از بحرین دیپورت شوند. جمهوری اسلامی تظاهراتی بر علیه دولتهای بحرین و عربستان سعودی در جلوی سفارتهایشان در تهران اجرا کرد و در همان روز سفیر ایران در بحرین را بازخواست کرد. اینهم از شاهکارهای دیگر جمهوری اسلامی، هزاران خانوادهء ایرانی ساکن بحرین که بسیاری از جمهوری اسلامی به آن کشور گریخته اند بی خانمان میشوند. در حالیکه تظاهرات مسالمت آمیز در ایران به خاک و خون کشیده میشوند، جمهوری اسلامی صدها میلیون پول بیزبان ملت ایران را خرج گسترش نا آرامی در منطقه میکند و میلیاردها دلار دیگر خرج گروههای تروریستی و هر لحظه خطر یک جنگ منطقه ای افزایش میابد.

0 نظرات: