امام دروغگو!..


شاه رفت و خمینی آمد!
تو دنیا جار زدیم: دیو رفت و فرشته درآمد.
گفتند: ما خادمان ملتیم!..
کشتند و خورند و بردند و دریدند!..
باز به خیابون رفتیم و به سر و صورتمان زدیم و جار زدیم: مهدی بیا... مهدی بیا.. جانمان به لب رسیده!
مهدی نیامد هیچ، اینها پر رو تر شدند! به ریشمان خندیدند و به ریش مهدی هم رحم نکردند!..
گفتند: این کشور امام زمان است! خودش اداره می‫کند و فرمان دست خودش است.
شاخ درآوردیم؛ مادر بزرگهای بیسوادمان می‫گفتند: امام زمان عدالت می‫آورد. آزادی می‫بخشد، رفاه و آسایش تقسیم می‫کند...
فهمیدیم این یکی تقلبی است: بیکاری، فساد و فحشا، فقر و ناداری، نابرابری، ویرانگی، کشت و کشتار، استبداد و دیکتاتوریت، از برکات این امام زمان و نائبش است!
نسل جدید خبر ندارد چه گفتند. تنها از چهره سیاه روز می‫نالد! برای این نسل بگذارید یک برگه از برگه‫های تلخ تاریخ سیاهمان را هدیه دهم!
جوانان میهن عزیزم!
ببینید چه گفتند... سپس بنگرید چه کردند؟!
آنگاه بگوئید: دو صد رحمت بر چوپان دروغگو!..

0 نظرات: