شهید عبدالغفور جان


شهید عبدالغفور ریگی برادر کوچکتر امیر بزرگوار عبدالمالک ریگی بود که در جوانی ،جان خود را فدای دین وعقیده و سرزمین خود کرد
روحش شاد

0 نظرات: